ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃးၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသေ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈလႃးလႃးဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းတြႃးလႄႈ ႁႂ်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်မီးၶွပ်ႇမီးပိူင် ၽဵင်ႇပဵင်းတြႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႆႉဝႃႈ− ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆဝႃႇ၊ ပႃႇတီႇတၢင်ႇ ဢၼ် လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆဝႃႇၼႆ ယႃႇပေထၢမ်ၵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉ၊ လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇၶႂ်ႈထတ်းသၢင်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင်၊ ႁဝ်းတေသိုပ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၵၢဝ်ႇၼႄးလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈဢဵၼ်ႁႅင်းၶူးသွၼ် မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးလႄႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လၢႆလၢႆ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝၼ်းဢၼ် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၼ်းထီႉ 29 October 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 5 November 2020 ၼႆသေတႃႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ႁိုင်တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 7 November 2020 လႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ သူၼ်းတုမ်ဝႃႈ ပေႃးသႂ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၸိုင် တေလႆႈငိုၼ်း သၢမ်သီႇမိုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉပႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပဵၼ်သွင်ၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသေ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်လႄႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇလႆႈႁုပ်ႈသိမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ မွၵ်ႈ (20) ၵေႃႉ ၸူႉတုမ်ၵၼ်သေ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႃႈလုမ်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူၼ်ၵၼ်။

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵၢဝ်ႇၼႄးၵူၺ်းလႄႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸွမ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉသေ တီႈလႂ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း တီႈလႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးၼႆၵေႃႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ တႃႇတေ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇဝူၼ်ႉတူၺ်း သေဢိတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢူးယႄးထုတ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းသေ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢင်ႈတေမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၽွင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးမႃးတူၺ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်ႈတင်းမိူင်း ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမႄးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်ႈတင်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇတေႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း၊ ပႃႇတီႇဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းပိူၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇၼႆသေ သုမ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး သုမ်းပႃးလွၵ်းၵၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း