ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇထိုင်ႁႂ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (16) ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေလႄႈ တၢင်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်ႇထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တေမီး တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸၢႆးထုၼ်းၸဵင်ႇ လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး (109) ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်းယုင်းၵဝ်ႇ ဢူးၸဵင်ႇဝိၼ်း ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ (110) ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ တၢင်ႇထိုင်တီႈသၽႃး ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇၸွမ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း မတ်ႉတႃ (115) ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း (110) ၵေႃႉၼႆႉ မီးသီႇပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၶွင်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ႁႂ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸၢႆးထုၼ်းၸဵင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းႁၢပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇၼၼ်ႉ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ဢူးဢွင်ႇၵျီႇၺုၼ်ႉပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈႁွမ်း မူၼ်ႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈႁွမ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢၼ်မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 45 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းမီးထႅင်ႈဝႃႈ ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (435) လႄႈ (436) သေ လုတ်ႈႁၢမ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄး မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼႂ်းသၽႃးၸိူဝ်းၼႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢင်ႇထိုင်ႁႂ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ တေသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈမီးၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2020 လႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 ၼႆႉသေ မီးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်းၵေႃႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေတၢင်ႇထိုင်တီႈသၽႃးလွင်ႈဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်သၢႆမၢႆဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ တေၶိုၼ်းဢဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးဢၼ်တေမႃးၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း