ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ PR

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သူၼ်ၸႂ်ပၼ်ႁႅင်း ဢၢၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ PR ၼႆလႄႈ ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ တႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉ ၽေႃႇတူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ PR ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 5−7 November 2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းသေ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UEC  ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸူးထိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 93 ပႃႇတီႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႄႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸႃႉၵႂႃႇ 41 ပႃႇတီႇတႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 52 ပႃႇတီႇတႄႉ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ဢွၼ်ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢၼ် NLD ဢမ်ႇယွမ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶတ်းၸႂ် ဢၢၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ PR ၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ NLD လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 2008 ၼႆသေ သၢၼ်ၶတ်းမႃးယူႇတႃႇသေႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UEC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 September 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸႂ်ႉလၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈတင်းသွင်မဵဝ်းယူႇ၊ လၢႆး PR ၵေႃႈတေၸႂ်ႉ၊ လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် FPTP ၼၼ်ႉၵေႃႈတေၸႂ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ (6) တီႈ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ 29 တီႈၼႆႉ တေၸႂ်ႉလၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၵဝ်ႇ FPTP ဢၼ်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး ၽႂ်လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၼမ်ၵေႃႈဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ PR ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လႆႈဢိင်ဢဝ် တူဝ်ၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႇၽႄတီႈၼင်ႈပၼ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ PR ၼႆႉပေႃးၼႆၸိုင် ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တေၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ထိုင် 1 ပီႊယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း