ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 4 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၽၢႆႇ မိူင်းၶႄႇၶုတ်းလိၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈ မိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 October 2019 ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၵႃးၶုတ်းလိၼ်သေ ၶုတ်းလိၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းလႅၼ်လိၼ် ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 4 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႄႈၶၢႆပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ ၵူၼ်းၼုင်ႈၶူဝ်းၽၢၵ်ႉၵႃႇ 4 ၵေႃႉ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၵႃးၶုတ်းလိၼ်လမ်းၼိုင်ႈသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၶုတ်းႁွင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း လႄႈ ဝဵင်းၼွင်တဝ်း ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ၊ ၼႂ်းၵႄႈ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်လႅၼ်လိၼ် 58 BP လႄႈ 57 BP ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽၢႆႇမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၵႃးၶုတ်းလိၼ်သေ ၶုတ်းလိၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းလႅၼ်လိၼ် ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၽၢႆႇမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 October 2019 ၽူႈၵွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၊ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈသေ သူင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ႁူင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းသူၺ်ႇလီႇ ဢၼ်မီးတီႈၸႄႈမိူင်း ယူႇၼၼ်ႇ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၵမ်းၵမ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈ ၽၢႆႇမိူင်းတႆး လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 October 2019 ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးၸႄႈဝဵင်း ၊ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းတူၺ်းထိုင်ၵႅတ်ႇ ၶႄလူလွမ် ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႄႈၶၢႆပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း