ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 34 ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ တူၵ်းသုမ်းၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီး (29) ပႃႇတီႇ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (34) ပႃႇတီႇ ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (2,100) ပၢႆသေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယူႇသေတႃႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမီး (90) ပၢႆၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 14 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (34) ပႃႇတီႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ယႂ်ႇသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႆ ႁႂ်ႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႄႈၶႆပၼ်ၼႆသေ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ၵဝ်ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇမီးဢီႈသင်” ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း (34) ပႃႇတီႇ ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ တႃႇ (29) ပႃႇတီႇတႄႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်သေၶႅပ်း ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၊ ဢမ်ႇလႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးသေတီႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၵေႃႈ မီးၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း (1,000) ပၢႆသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်း ပဵၼ်ထီႉ (2) ယူႇသေတႃႉ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး (71) တီႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇယၢင်းလႅင် (KySDP) ဢွင်ႇပေႉဝႆႉ (8) တီႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) ဢွင်ႇပေႉ (10) တီႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူတ်ႉၸၢတ်ႈ “ဝ” (WNP) ဢွင်ႇပေႉ (3) တီႈ လႄႈ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလီႇသူႇ (LNDP) ဢွင်ႇပေႉ (1) တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼၼ်ႉ တႃႇ (11) ပႃႇတီႇၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼိုင်ႈပႃႇတီႇလႂ် ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ (3) ဢွင်ႈတီႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ မိူဝ်ႈလူင်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (1) ပႃႇတီႇၼႆႉ တီႈဢေႇမၼ်း တေလႆႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ (3) ဢွင်ႈတီႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼၼ်ႉ ပႃးပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) ၊ ပႃႇတီႇမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၢင်းသႃး (INDP) လႄႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႉၵူဝ်းၵၢင်ႉ (KDUP) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း