ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (4) ပႃႇတီႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း “ဝ” ၵုမ်းၵမ်

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (4) ပႃႇတီႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ႁႂ်ႈၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇလၢႆလၢႆတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း “ဝ” UWSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (4) ပႃႇတီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႄႈ ပႃႇတီႇမုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ (LNDP) ႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ မီး (35) ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပွင်း (230) ဝၢၼ်ႈသေ ၼႂ်းၵႃႈ (35) ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းထလၢၼ်း၊ ဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း၊ ဢိူင်ႇလွႆလၢၼ်း၊ ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ (ဝ) လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ (တႆး) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း “ဝ” မီးလွင်ႈၵုမ်းၵမ်ၵူတ်ႇထတ်းၼႃႈတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် တႃႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း (4) ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ မီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်း (21) ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ (22,743) ၵေႃႉ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် (မႄးယူင်ႇ) မီး (12) တီႈၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (4) ပႃႇတီႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း “ဝ” ၵုမ်းၵမ်

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း “ဝ” တင်ႈလၢၼ်ႇၵူၼ်ႇထတ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ တေလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်း တႃႇၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း၊ ဝၼ်းတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ၊ လူတ်ႉၵႃးလၢႆလမ်းၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ မၢင်ပွၵ်ႈပေႃးယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ၶဝ်ႈၼႃႈတီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉဝႆႉ ၼႃႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ တင်းႁိုင်သေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း သဵင်ႈငိုၼ်းသဵင်ႈတွင်း ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (4) ပႃႇတီႇၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (4) ဢိူင်ႇၼႆႉ လႆႈယူႇသေတႃႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉလႆႈလႄႈ ႁႂ်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 6 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတီႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း