ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ တေၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၶႄႇ

ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၵေႃႈ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 9 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပႃႇတီႇ ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၶႄႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵုမ်ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၵုၼ်ဢေးသျႃးပွတ်းၸၢၼ်း လူၺ်ႈဢွၼ်ႇလၢႆး Online Video Conference ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (4) ၸုမ်းတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ထႅင်ႈ (2) ပႃႇတီႇတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသၢႆမၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တေပဵၼ် ဢူးပူဝ်ႇပူဝ်ႇဢူး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတလ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတႄႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ တၢၼ်ႉၸေႃႇလုၼ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၵေႃႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇဢူးပူဝ်ႇပူဝ်ႇဢူး တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႆႉၼၼ်ႉ − ၶႄႇဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵူႈပီႊပီႊမိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလုတ်ႈႁၢမ်းၼၼ်ႉ ပီႊၼႆႉၵေႃႈ ၶႄႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ တေဢမ်ႇပေႃးမီးသင် တႃႇတေဢုပ်ႇၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶႄႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ Strengthening Political Parties Corporation in Joint Pursuit of Economic Development ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ဢၢၼ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ယူႇသေတႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶျိုၼ်ႁၢႆး Chen Hai ၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ၵၢၼ်ယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း