ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း TNP လႄႈ PNO တီႈတူၼ်ႈတီး

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) လႄႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) မီး ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းမၵူၺ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းယၢင်း တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ၊ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း (ဝဵင်းၸေႊၼႃး) ဢူးဢိၼ်ႇထူင်းၶႃးၼေႃႇသၢၼ်ႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႄႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ဢွင်ႈတီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (မိူင်းတႆး) ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) လႆႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဝႆႉ (15) ၶေႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မၢႆးဢူင်းၶၢႆႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇ TNP တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈ − လႆႈတၢင်ႇထိုင်ၶေႃႈဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ဝႆႉယူႇတင်းမူတ်း (15) ၶေႃႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇမၼ်း ၶေႃႈထီႉ(1) တႄႉပဵၼ်လွင်ႈ ပႃႇတီႇ NLD မီးၵၢင်ၸႂ်ၼိူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၼႄပၼ်မူႇပိူင် ဝၢင်းၽႅၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႄၵၼ် တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း၊ (2) ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢီႈသင် တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈလၢႆးလႂ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − လႆႈဝႃႈပၢင်ၵုမ် ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇ NLD ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီယူႇ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေမီးပၢင်ၵုမ် ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေပႃႇတီႇ NLD လႄႈ ပႃႇတီႇ TNP ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်း ထိုင် 16:00 မူင်း ပႃႇတီႇ NLD သိုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၶုၼ်ႇသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇ PNO လႄႈ ၶုၼ်ႇတဵင်းၽေႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇ PNO ႁူမ်ႈတင်း တူဝ်တႅၼ်း (4) ၵေႃႉ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းမိူၼ်ၵၼ်။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တင်း ပႃႇတီႇ PNO ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းသေတႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ PNO တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီယူႇ၊ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁဝ်းပေႃးတေလီၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) လႄႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020သေ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးဝႆႉ ၼိုင်ႈပႃႇတီႇလႂ် (7) တီႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

သွင်ပႃႇတီႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈတင်း ၵူၼ်းမိူင်း− သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးလီၶိုၼ်ႈလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်တီႈယူႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထိုင်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ − ၽၢႆႇပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ႁႂ်ႈပၼ်တီႈယူႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃးၼႂ်းၸၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၵူၺ်း ႁႂ်ႈပၼ်တီႈယူႇပႃး ၼႂ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၼႂ်းၵၢင်ၸႂ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ တေၶိုၼ်းတၢင်ႇထိုင်ပၼ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 16:00 မူင်း တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − မိူဝ်ႈၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 16:00 မူင်း၊ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လႃးႁူႇၼႄႇ၊ ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ‘ဝ’ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇထႅင်ႈ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၵေႃႈ တေမႃးယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးလဵၵ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ဝႆႉဝႃႈ − လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ဢၼ် NLD သူင်ႇပၼ်တႄႉ လႆႈႁပ်ႉယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းပႃႇတီႇသွင်ဢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းမႃးဝႃႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈလႂ်၊ မိူဝ်ႈလႂ်ဝၼ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈလုမ်း NLD လႄႈ SNLD (2) တီႈၼႆႉ၊ တေပဵၼ်ထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈလႆႈ ဢွင်ႈတီႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) တင်း ပႃႇတီႇယၢင်းလႅင် (KysDP) လႄႈ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်း (MUP) လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း