ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိုၼ်ႇပၢႆလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ် Facebook Page ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (3) ၵေႃႉ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် (11,238) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေယဝ်ႉ တၢင်ႇထိုင်တီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်၊ မီးပႃး ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပဵၼ် ၽူႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၵူႈလွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇမီးၽေးသၽႃႇဝ၊ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း သင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆးယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ− ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသင်သေၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းလႄႈ တႃႇတေၶိုၼ်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 90 (90%) ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တီႈမိူင်းၵိုင်ပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်း (55,283) ၵေႃႉ တေသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (4) ပႃႇတီႇ ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေထိုင်ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 လူဝ်ႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း (15) ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း