ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ၸႂ်ႉၶိူင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူင်းၶၢင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လုမ်းၽႄငဝ်ႈငုၼ်း (မိူင်းၶၢင်) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 April 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇႁၵ်ႉ ဢႃႇယု 84 ပီႊ ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉငေႃး ဢႃႇယု 21 ပီႊ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4 လိူၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသျူၺ်ႇမျွင်း ဢႃႇယု 83 ပီႊ လႄႈ ဢႃႇယု 23 ပီႊ သွင်ၵေႃႉၼၢႆးလၢၼ်  လူႉတၢႆၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈလူင် ဢိၵ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁူမ်းပႃးတင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၸွမ်းၸိူဝ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ မီးဝူဝ်း/ၵႂၢႆး သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လူႉတၢႆတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝူဝ်း/ၵႂၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆသေ သမ်ႉယွၼ်းၶိုၼ်းၵႃႈမၢၵ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢမ်ႇဝႃႈၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်ၶိူင်ႈဢွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သွင်မိုၼ်ႇပၢႆ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းၽင်ႇၼမ်ႉတႃႈပဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼၼ်ႉ တူၵ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၽေးပၢင်တိုၵ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇဝႃႈတေၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၶူဝ်းၶွင်ဢႃႇယုသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈလူင် ၶိူင်ႈဢွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဢဝ်ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ႁဵတ်းတမ်ႇတိူင်းသေ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈသိုၵ်း ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႄႈ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လုမ်းၽႄငဝ်ႈငုၼ်း (မိူင်းၶၢင်) ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း    

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း