ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁိုဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ၽွၼ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပႃႇတီႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇပႃႈလင်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း မီးလွင်ႈသုမ်းတီႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆပၢင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းၼႆသေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးႁိုင် လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ႁူၵ်းလိူၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 July 2021 ၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ဢၼ်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ ပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းယိပ်းၵမ်ဝႆႉ လႄႈ မၢႆမီႈၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉပိူင်ႈတၢင်းၵၼ်တင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်း တေယွမ်းႁပ်ႉလႆႈဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ယင်းထတ်းသၢင်လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးသုၼ်ႇတႅမ်ႈၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇၵႄႈလိတ်ႈသင်သေ သမ်ႉမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ၽွၼ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်းၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢဝ်ပေႉပုၼ်ႈ ၶီႇၼဵၵ်း တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် ၸုမ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးတြႃးၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၼ်ၶႅပ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းႁၼ်လၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ  တိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႃႈ ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃး တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တိုၼ်းတေပဵၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသေ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း 42 ၵေႃႉ ဢၼ်တႅၼ်းတၢင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပေႉဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တိုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021  ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတီႉၺွပ်း ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉသေ လူႉတၢႆၵေႃႈမီးဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းလၢႆးငၢၼ်း လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇတေမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၵိုတ်းသင်သေလွင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇၵူႈလၢႆးတၢင်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း