ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (31) ပီႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 October 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (31) ပီႊ တီႈႁူင်းလဵင်ႉလူ တႅၼ်ႊမၢဝ်းၶမ်း ပွၵ်ႉတႅၼ်ႊမႃႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်းမၢႆမီးၼၼ်ႉသေ လုင်းသိူဝ်ယွမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ႁိူၼ်းၵႃယၢင်း ၊ ၸၢႆးသြႃႇယီႊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸၢႆးၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၊ ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၊ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ တႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃႇတီႇမႃး လႄႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်လၢႆလၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ပႃႇတီႇ လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လုင်းသိူဝ်ယွမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (31) ပီႊၼႆႉ မီးၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႊ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (TYN) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း