မလေးသျႃး ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းမလေးသျႃး ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ သင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း  ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ Erywan Yusof   တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ပၢင်ၵုမ်သုင်သုတ်း ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႈ (August 2021) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸႂ်ၵၼ်သေ လႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆး Erywan Yusof ပဵၼ် ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇသေ ယူႇတီႈ တူဝ် Erywan Yusof ၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ တႃႇတေလႆႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 September 2021 ၼႆႉ Saifuddin Abdullah ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းမလေးသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၽွင်းတၢင် Yusof ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလီႁၢၼ်ႉၸႂ်သေဢိတ်းဝႃႈၼႆသေ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၵေႃႈ မီး ဢူးဝၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းမလေးသျႃး ယင်းလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇပႃး ၼိူဝ် Twitter ဝႃႈ သင်ဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးၼႆၸိုင် ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇဢၼ်တေၸၢတ်းႁဵတ်းႁၢင်ႈလိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တႃႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေမီးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇယၢပ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၽွင်းတၢင် Yusof တႄႉ လႆႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလႄႈၶတ်းၸႂ် တႃႇတေလႆႈထူပ်းတင်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ ၽွင်းတေမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းတႄႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း