မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၸမ် (50) ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵႂႃႇၸမ် (50) ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီတိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (45) ၵေႃႉ၊ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ (4) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (49) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ႁႅင်း သူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) ပႃးၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ (4) ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်သီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၸမ် (50) ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (1) ဝူင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႃႇလႄႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 12 June 2021 ၼႆႉမႃး ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ သီႇပေႃႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19၊ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွင်ႇပႃႈလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁႃႉ၊ ၸွင်ႇမီးလိၵ်ႈဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႉ၊ လုၵ်ႉတီႈလႂ်တေၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမူဝ်းၵူၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈဝႆႉယူႇ၊ တီႈသီႇပေႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႅၵ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ တႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ် ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် June 2021 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၽွင်းၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈသွင် လိူၼ် June ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး 223 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း