မိူင်းထႆးၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမိူင်းဢၼ်ထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းလႆႈလီတီႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး The Nation ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မိူင်းဢၼ်ထိင်းသိမ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵိုၵ်းပိုၼ်းလႆႈ လီတီႈသုတ်း ပဵၼ်ၸၼ်ႉထီႉ 7 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ US News ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင် ဝေႃႇသျိင်ႇတၢၼ်ႇတီႇၸီႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းဢၼ်ထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇလႆႈလီတီႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ 10 မိူင်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းထႆး ယူႇတီႈၸၼ်ႉထီႉ 7 ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းၸၼ်ႉထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၼၼ်ႉ လႆႈတူၺ်းပႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃးၸဵမ် ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ မီးပိုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸႃႉၵႂႃႇ လွင်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် မိူင်းထႆး ပဵၼ်မိူင်းထီႉ 1 ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ထိင်းသိမ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉ 62 ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းလႆႈလီတီႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်း (1) သပဵၼ်ႇ (2) ဢီႇတလီႇ၊ (3) မိူင်းၵရိတ်ႉ (4) မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႄႈ (5) မိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ (6) မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး (7) မိူင်းထႆး (8) ဢီႇၵျိပ်ႉ (9) တူႇရၵီႇ (10) ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း