မိူင်းမၢၼ်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေတႄႇၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ September 2020 တီႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ “Caucasus 2020” ၼႆသေ တေၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းမဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇတေဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶိုတ်းၵၢပ်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ တေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇဝႆႉပၼ်တီႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21−26 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (6) ဝၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်း တေပဵၼ်လၢႆးလဵၼ်ႈပိဝ်ႇႁႃႇၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ၊ ပိဝ်ႇႁႃႇႁပ်ႉတိုၵ်း၊ လၢႆးႁူမ်ႈၵၼ်သေ လွမ်ႉတိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း လွၵ်းလၢႆးပၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႄႇလႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ဢွၼ်ႁူဝ်သေယဝ်ႉ တေမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသတၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢႃႇမေးၼီးယႃးလႄႈ မိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉသ် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းသိုၵ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇၼႆႉ ၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇမိူဝ်းၼႃႈတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၶႄႇယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ − တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ 20 ပီႊပူၼ်ႉမႃး ဝၢႆးသေလႆႈပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃး မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းၶွင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃး ၵႆႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုင်ႈဢိင်ၵၼ် ၼႂ်းလွင်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း UN ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ပႃးတင်းမိူင်းသီးရီးယႃး လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပေႃးထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ႁိုင်ပဵၼ်လၢႆဝူင်ႈထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ၊ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးတႄႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သေ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈ (1,046,000) ပၢႆသေယဝ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉမိူင်းထီႉ 4 ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း