မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ တႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ICC လႃးလႃး

ၸိုင်ႈမိူင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ၵမ်ႈၽွင်ႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၵႄႈလိတ်ႈတီႈလုမ်းတြႃး ICC ၼႆလႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းဢၼ်ၶဝ်ႈၸုမ်း ICC ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (75) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ (New York) ၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇထိုင်တီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်း (ICC) ထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇၼၢႆႇ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း UN ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်သေ သၢၼ်ၶတ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တေဢဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇထိုင်လုမ်းတြႃး ICC ဝႃႈ − ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တိုၼ်းတေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈဢၼ် ICC တႅပ်းတတ်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းၼိူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတြႃး ICC ၸွမ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် Pre-Trial Chamber III တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉသေ လုမ်းတြႃး ICC တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 14 November 2019  ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇၼၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ယူႇတီႈလုမ်းတြႃး ICC သေ ၶတ်းၸႂ်ၵူတ်ႇထတ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး လွင်ႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ICC ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆရေႃးမ၊ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃး မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းတေလႆႈတိုဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ARSA ဢၼ်ၵိူဝ်းယမ် သႃႇသၼႃႇ ဢိတ်ႇသလမ်း (Islam) ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈမႃးတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၼိူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵိူဝ်းယမ် သႃႇသၼႃႇႁိၼ်ႇတူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈပေႃႇပဵၼ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ ဝႆႉၼမ်ႉၼိူဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇငမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း တိုဝ်းၵမ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈဢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၢၼ်းဢဝ်လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇထိုင်တီႈလုမ်းတြႃး ICC ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လုမ်းတြႃး ICC လႄႈ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႆယဝ်ႉ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း