မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တေႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း MoU 3 ၶေႃႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 February 2020 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ 27 February 2020 ၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး ရမ်ႇၼႅတ်ႉၵူဝ်ႇပိၼ်ႉသ် တီႈႁိူၼ်းႁေႃၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး Prakash Javadekar ပရႃႇၶတ်သ် ၵျႃႇဝႃႇတတ်ႇၵႃႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တေႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ MoU 3 ၶေႃႈဝႃႈၼႆ။  

ၶေႃႈဢၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် 3 ၶေႃႈၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် လွင်ႈတႃႇတေတိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၵႃႉမႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃး၊ လွင်ႈတႃႇတေလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး သိူဝ် လႄႈ တူဝ်ထိုၼ်ႇတၢင်ႇမဵဝ်း ဢိၵ်ႈပႃး လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ႇ မဵဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတၢင်း ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢိၼ်းတီးယႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ လူလွမ်ပႂ်ႉပႃး သိူဝ် လႄႈ တူဝ်ထိုၼ်ႇတၢင်ႇမဵဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေႉ ၽၢႆႇဢိၼ်ႇတီႉယႃႉ တေမႃးပၼ်ပၢင်သွၼ် တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ လႄႈ လွင်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၼ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီ တေႃႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ သွင်မိူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

လွင်ႈဢၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵႂႃႇမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ရမ်ႇၼႅတ်ႉ ၵူဝ်ႇပိၼ်ႉသ် (Ram Nath Kovind) ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတင်း မေးၼၢင်း တေႃႇၶျူဝ်ႇၶျူဝ်ႇ ၸင်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း