မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းရေႃးၵႃႇ H1N1 ၼမ်ထိုင် 150 ၵေႃႉ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸပ်းရေႃးၵႃႇ H1N1 150 ၵေႃႉသေ တၢႆယွၼ်ႉမၼ်း 30 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထိ 1 ထိုင် 5 July 2019 လႆႈမီးလွင်ႈၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်း ၽူႈၵေႃႉဢၼ် မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် 424 ၵေႃႉသေ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ် H1N1 150 ၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် H1N1 ၼႆ့ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇၼၢဝ် ၸွမ်းရႃႇသီသေတၼႆၵေႃႈ လွင်ႈႄၽႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၼမ်လိူဝ်မႃးယဝ်ႉ ၊ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ယၢၼ်ႇၵုင်ႇေၵႃႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းပဵၼ်ေရႃးၵႃႇ H1N1 လႆႈတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းၵႂႃႇ 24 ၵေႃႉၼႆ လႆႈႁူႉမႃးတီႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈယၢၼ်ႇၵုင်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ တႅတ်ႉၸု လၢတ်ႈဝႃႈ “ရေႃးၵႃႇဢၼ် ၼႆ့ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉ ရႃႇသီႇဢုတု ၊ ပီၼႆ့ရႃႇသီႇဢုတု ႁွၼ်ႉႁႅင်းၼႃႇ ၊ ေပႃးႁွၼ်ႉႁႅင်းၵေႃႈ ရေႃးၵႃႇဢၼ်ၼႆ့ မၼ်း ၶႅၼ်းၼႃႇမႃး၊ မိူၼ်ၼင်ႇပိူင်ယူႇၵိၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းယၢၼ်ႇၵုင်ႇ လႆႈယူႇတီႈဢၼ်ၵႅပ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆ့ ပဵၼ်ဝဵင်းလၢႆႇယႃႇၼႆ့ယဝ်ႉ။

ပိူင်ပဵၼ် ရေႃးၵႃႇ H1N1 ၼႆ့ ပေႃးယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 6 ပေႇပၢႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸပ်းၼႆသေတ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လွင်ႈယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ယၢၼ်ႇၵုင်ႇ ၵႅပ်ႈၵိၼ်းၼႃႇ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈၸပ်းတင်းပဵၼ်ၼႆ့ ၼမ်လိူဝ်။

ယွၼ်ႉၼၼ်တႄႇၸဵမ်ဝၼ်းထီ့ 05.07.2019 တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၸင်ႇလႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅၵ်ႇပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ရေႃးၵႃႇၼႆ့၊ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇပၢႆႉ H1N1 တိတ်းၸပ်းပၼ်တီႈ ၼႂ်းလူတ်ႉ Bus ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈေပႃးပဵၼ်လွင်ႈပႆၢးႁုႁၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ႇပၢႆႉလူင် ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ဢဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်မႃးယူယဝ်ႉ။

တေႃႈၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဢေႇရႃႇဝတီႇ (တၼၢဝ်းသီႇ) မီးၵူၼ်းၸပ်းရေႃးၵႃႇၼႆ့ 7 ၵေႃႉ တၢႆယွၼ်ႉမၼ်း 3 ေၵႃႉ၊ တီႈၵၢႆး (ၸႄႈၵႅင်း) ၸပ်းတင်းပဵၼ် 4 ၵေႃႉ တၢႆယွၼ်ႉမၼ်း 2 ၵေႃႉ ၊ တီႈမိူင်းမွၼ်း တၢႆယွၼ်ႉမၼ်း 1 ၵေႃႉ လႆႈႁုၸွမ်းၼင်ႇၼႆယူႇယဝ့်။
လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ မီးၵူၼ်းၸပ်းရေႃးၵႃႇၼမ်မႃး ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ မီးမႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈငၢႆႈလူမ် မိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႃတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၼႆ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ တႅတ်ႉၸု ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉရေႃးၵႃႇ H1N1 ၵူၼ်းၵမ့်ၼမ် လႆႈတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၸပ်း တင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း လႄႈ ပေႃးယူတ်းယႃပၼ် ၸွမ်းပိူင်မၼ်းလီလီၸိုင် တႃႇႁႂ်ႈထိုင်တီႈ လႆႈၼၼ်ႉတေဢေႇလူင်းၵႂႃႇ ၊ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၼႆ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ (WHO) ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၼၢဝ်ဝတ်းလူင် ၼႂ်း ၵမ်ႇၽႃႇၼႆ့ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2019 ထိုင် ၵၢင်ပီ၊ သဵင်ႈလိူၼ် June ၼႆယဝ်ႉ ၊ မိူင်းၶႄႇၸပ်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ဢၼ်ၼႆ့ ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇပၢႆ ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယ ၸမ်ၸမ်ပႅတ်ႇႁဵင် ၊ မိူင်းပရႃႇၸီး ႁဵင်ပၢႆ ၊ ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉၸဵတ်းပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ မိူင်းထႆး ႁူၵ်းပၢၵ်ႇပၢႆ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၸပ်းရေႃးၵႃႇ ၼႆ့ ပၢၵ်ႇပၢႆၵူၺ်းၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

သႅင်ၸွမ်မိူင်း
ပိၼ်ႇမႃးတီႈ – Mizzimaburmese
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း