မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇၸွႆႈၵုမ်းထိင်း COVID-19 ပိုၼ်ႉတီႈသုၼ်ၵၢင်တင်ႈႁူင်းၵၢၼ်

ဝၢႆးသေႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈသုၼ်ၵၢင်တင်ႈႁူင်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ Binh Duong ၼၼ်ႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ထႅင်ႈ 2 ဝူင်ႈ တေမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ 50,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈသူင်ႇသိုၵ်း 2,000 ၵေႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း Binh Duong ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသုၼ်ၵၢင်တင်ႈႁူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ Binh Duong ၼႆႉ ယူႇဝႆႉႁိမ်းၸမ်ဝဵင်းႁူဝ်ႇၶျီႇမိၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းCOVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ Binh Duong ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးၵႂႃႇ 81,000 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼႂ်း 3 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၵူၺ်း ၼႆယူႇ။

မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇၸွႆႈၵုမ်းထိင်း COVID-19 ပိုၼ်ႉတီႈသုၼ်ၵၢင်တင်ႈႁူင်းၵၢၼ်
Photo – REUTERS

ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ Binh Duong ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တေၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢႆႉႁႅင်းၼႆႉဝႆႉယဝ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ   တေၸၢင်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း သုင်ထိုင် 150,000 ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပႃး လူတ်ႉမေႃယႃ 50 လမ်း လႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လူတ်ႉႁူင်းယႃတႃႇ 15 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းလႆႈသူင်ႇသိုၵ်းၵႂႃႇ ဝဵင်းႁူဝ်ႇၶျီႇမိၼ်း တႃႇၸွႆႈၵုမ်းထိင်းပၼ် COVID-19 ဢၼ်ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 မႃးသေ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၸဵမ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ  ၽၢႆႇသိုၵ်းၵေႃႉတေသူင်ႇပၼ်ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မီး 98 လၢၼ်ႉပၢႆသေ ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉသွင်ၶဵမ်ၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇသွင် 2% ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 ၼႆႉ ႁူမ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19  ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မီး 381,000 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ  မီး  9,300 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမႂ်ႇ မီး 12,000 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမႂ်ႇ မီး 335 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

Photo – REUTERS

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်တီႈ Matichon Online, TNN World

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း