မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ တႄႇၶၢႆၼိူဝ်ႉၵႆႇဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် December 2020 (ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ/ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉၵႆႇဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇ (Lab) ၼၼ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (Eat Just) လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇ (Lab)  တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ/ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉၵႆႇၼႆႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇ (Lab-grown) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼိူဝ်ႉၵႆႇၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ လွတ်ႈၽေး လႄႈ မူတ်းသႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်ႇမဵဝ်း မိူဝ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇတေလႆႈမႃး ၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈသၢႆၸႂ် တူဝ်သတ်းတၢင်ႇမဵဝ်း၊ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတီႈလိၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၼမ် ၵူၺ်းလႆႈဢဝ်သႄးလ်(Cell) တီႈၵႆႇမႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈၵွၼ်ႈၼိူဝ်ႉမႃးၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

photo credit to owners
photo credit to owners

ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Josh Tetrick လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ ၼိူဝ်ႉၵႆႇၼႆႉ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပွတ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉသေ ၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2021 ၼႆႉ တေတမ်းၶၢႆၼႂ်းလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးယူႇၼိူဝ်ၵုၼ်သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမီးယူႇ မွၵ်ႈ 5.7 လၢၼ်ႉ ၽူႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ မိူၼ်မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼႆႉ လႆႈပိူင်ႈဢိင်ၼွၵ်ႈမိူင်း သူင်ႇၶဝ်ႈၵုၼ်ႇမႃးၵူၺ်းလႄႈ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ/ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉၵႆႇဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ပိူင်းႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ မီးလွင်ႈလႆႈမႆႈၸႂ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ၸိူင်ႉၼႆယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇသဝ်းပီႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဝူၼ်ႉတႃႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ တႃႇလွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈသၢႆၸႂ်တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေယွမ်းလူင်းမႃးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼႆသေ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉ/ၶၢႆ/ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇၼႆႉ တေၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇသေ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ East Just ၵေႃႈ ယင်းလႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉပႃးဝႃႈ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇပႃး ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း (ၼိူဝ်ႉလႅင်) ထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၼိူဝ်ႉဢၼ်တေလႆႈမႃးၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ႁိုင်လိူဝ်ဢၼ်ဢဝ်တူဝ်ၵႆႇၼႂ်းၶွၵ်ႈမၼ်းယူႇလႄႈ ပၼ်ႁႃလူင် ဢၼ်လႆႈၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁႅင်းငိုၼ်းသေ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼိူဝ်ႉၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၸႂ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ၵျၢမ်း ထႅင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ လႆႈတူၺ်းၸွမ်း ၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Eat Just လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆသေ ၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇ Eat Just ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ယူးရူပ်ႇၵေႃႈ တေပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ၵၢၼ်သိုဝ်ႉ/ၶၢႆ/ၵိၼ် တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼႆႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ ၼိူဝ်ႉၵႆႇၼႆႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ Eat Just ၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2011 သေ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈယူႇ 300 လၢၼ်ႉတေႃႇ လႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇတင်းမူတ်းမီးယူႇ 1.2 ပီႇလီႇယၼ်ႇတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၶွမ်ႇပၼီႇ 24 ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ၸၢမ်းတူၺ်းဝႆႉ တႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼိူဝ်ႉပႃ ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇသေ ယိူင်းဢၢၼ်းတေၶတ်းၸႂ်တႅၼ်းတၢင်ၼိူဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈတူဝ်သတ်းတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2029 တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ၼိူဝ်ႉဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇၼႆႉ တေမီးထိုင် 140 ပီႇလီႇယၼ်ႇ တေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ တေမီးလွင်ႈၶေႉၶဵင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း