မိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ ထူပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတေႇလ်တႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ 3 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတေႇလ်တႃႇသေ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၸွတ်ႈတူဝ်ႈ လုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆႉၵူၺ်း ပေႃးယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ သီလင်ႇၵႃႇသမ်ႉ ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တေႇလ်တႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ XINHUA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတေႇလ်တႃႇ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ 3 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႄႈ ၵမ်ႈၼမ်ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်း ၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ (Colombo) မိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ မိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိူဝ်ႉၽၼ်း တေႇလ်ႇတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းထႅင်ႈ 3 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တေသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: Xinhua

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 3 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽွၼ်းယွၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ တင်းမူတ်းမီး 373,165 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 6,790 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 318,714 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်တီႈၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း