မိူင်းသၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း

သၽႃး မိူင်းသၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ် (Sanitary Napkin) လူၺ်ႈဢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်း ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ  သၽႃးမိူင်းသၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၵူႈၵေႃႉ ပေႃးၸၢင်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း (Sanitary Napkin)  လူၺ်ႈဢမ်ႇသဵင်ႈ ငိုၼ်းတွင်းသင် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်း လႄႈ ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆ၊ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၵေႃႉဢွၵ်ႇၵႃႈမၼ်းပၼ်တင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵူႈၵေႃႉ မီးလွင်ႈၸမ်ပဵၼ် တႃႇတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ် (Sanitary Napkin) ၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းထႅင်ႈ တင်းၼမ် တီႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇတေသိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် တေတူၵ်းမႅၼ်ႈယူႇသၢင်ႉငိုၼ်း 10 ပွတ်း (Pound) ငိုၼ်းဢင်းၵိတ်း ၸမ်မွၵ်ႈ 20,000 ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ် (Sanitary Napkin) ၼႆႉၵေႃႈ တေဝႆႉၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် လႄႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းသၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း

ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8.7 လၢၼ်ႉပွၼ်း (Pound) တေႃႇၼိုင်ႈပီႊသေ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉမီးႁႅင်းဢီး ၽၢႆႇတၢင်း ႁွင်ႈၵၢင်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵူၼ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်းယူႇ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မီးၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယု 14-21 ပီႊ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ လီဢၢႆဢူၺ်းၵေႃႉ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းႁူဝ်လိူၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ပူၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း 2.5 လၢၼ်ႉပွၼ်း (Pound) သေ ၸွႆႈသိုဝ်ႉ ၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ် (Sanitary Napkin) ဝႆႉပၼ်ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းမႃးယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်၊ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2019 လႆႈၶိုၼ်းၽိူမ်ႉငိုၼ်းထႅင်ႈ 4 လၢၼ်ႉပွၼ်း (Pound) သေ သိုဝ်ႉၽႃႈၸႂ်ႉႁူဝ်လိူၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ် ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ တေႃႇပေႃးထိုင်မႃးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ သၽႃးမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း