မိူင်းဢင်းၵိတ်းပၼ်ၾၢင်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွၵ်ႈၶိုင်ႈပၢႆ တေၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢင်းၵိတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈလီလီၼႆၸိုင် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈၶိုင်ႈပၢႆ တေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNSC ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ Babara Woodward ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢင်းၵိတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်း လႆႈတူၵ်းသုမ်းယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ (World Bank) ၵဵပ်းသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ပီႊ 2019 ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်းမီး 54 လၢၼ်ႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၼႆၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇ Barbara Woodward ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢင်းၵိတ်း ၼႂ်း UN ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 25 လၢၼ်ႉပၢႆ တေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူင်းဢင်းၵိတ်းပၼ်ၾၢင်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွၵ်ႈၶိုင်ႈပၢႆ တေၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် UNSC ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ထုၵ်ႇလီၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းသေ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼင်ႇၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ယူႇၼႆ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇ 2 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်ဝႆႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးတႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 3.2% ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 July 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး 5,234 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 289,333 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 342 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 8,552 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ မီး 202,235 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 342 ၵေႃႉၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 July 2021 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈၸုတ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးၼမ်ထိုင် 800 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း