မိူင်းဢင်းၵိတ်း ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝၢႆးသေထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢင်းၵိတ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ် မိူင်းဢင်းၵိတ်းပွတ်းၸၢၼ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈယဝ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇထႅင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း (Lockdown) ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေမိူင်းဢင်းၵိတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ယဝ်ႉၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ႇ ဢၼ်တေလုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းဢင်းၵိၼ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢင်းၵိတ်း  Boris Johnson  ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႆႈငၢႆႈ မွၵ်ႈ 70 % ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit to photo owners
Credit to photo owners

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးယူႇလီ ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ မၼ်းတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းငၢႆႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈမႃးယူႇလႄႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တႄႇထူပ်းႁၼ်တီႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်းၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 December 2020 ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းငၢႆႈ တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်းထႅင်ႈယဝ်ႉလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃႇလိူဝ်ၵဝ်ႇသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ 

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ Dr. Mike Ryan ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းၵၼ်၊ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉလႄႈ လူဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း၊ တႃႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇယူႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတီႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ၵေႃႈ ယင်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်း ၽႄႈလၢမ်းဝႆးငၢႆႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈမဵဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ၽၢၵ်ႇထိုင်ပေႃးမႄးၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း