မိူင်းဢင်းၵိတ်း မၵ်းမၼ်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer လႄႈ BioNTech ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ မွၵ်ႈ 95% ယဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃၼႆႉလႆႈ ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 02 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇသိူဝ်ႇရ် (Pfizer) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆႇဢူဝ်ႇဢႅၼ်ႇထဵၵ်ႇ (BioNTech) ၶွင်မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ တင်းသွင်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈတင်းသွင် ၶွမ်ႇပၼီႇၵေႃႈ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇမၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ၼႆသေတႃႉ၊ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်ယႃႈယႃ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်းတႄႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer လႄႈ BioNTech ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႄႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢင်းၵိတ်း Boris Johnson လႆႈတႅမ်ႇလိၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ Social Media ဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈလီယဝ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ မႃးၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈ ပႆႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ယူႇတီႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃႈ တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer လႄႈ BioNTech ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ 40 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း 20 လၢၼ်ႉၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇၵူၼ်း 8 သႅၼ်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 16,170 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 1,659,256 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 648 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 59,699 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ႁၢႆၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းတႄႉ ယူႇတီတင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈပႃးဝႆႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 203,427 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း14,313,941 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 2,831 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ  279,865 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 8,462,347 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 33,761 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 9,533,471 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 498 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 138,657 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 8,970,104 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်သုတ်း တီႈၼႂ်းၵုၼ်းဢေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 48,124 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,436,650 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 669 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 174,531 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 5,698,353 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ  4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (218) မိူင်း (218 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (64,844,711) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,499,346) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (44,941,481) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 03          December 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း