မိူင်းဢင်းၵိတ်း ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတၼ်မႂ်ႇ ဝၢႆးသေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 AstraZeneca ၵူၼ်းဢႃႇယု 40 ပီႊ လူင်းတႂ်ႈ

ၼႂ်းမိူင်းဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 AstraZeneca တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢႃႇယု 40 ပီႊလူင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတၼ် ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းထႅင်ႈ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 AstraZeneca ပၼ်တီႈၵူၼ်းဢႃႇယု 40 ပီႊလူင်းတႂ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတၼ် ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈယၢပ်ႇ လႄႈ ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတၼ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 85% ဝၢႆးသေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ Astra Zeneca ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်တီႈၵူၼ်းဢႃႇယု 60 ပီႊ လူင်းတႂ်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢႃႇယု 50 ပီႊလူင်းတႂ်ႈတႄႉ 50,000 ၵေႃႉ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်လႆႈ 1 ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉလူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သူး ပႃႇဝွတ်ႇ (Sue Pavord) ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇလိူတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ႁူင်းယႃလူင်ၸၼ်ႉၸွမ် ဢွၵ်ႉၾွတ်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃးၼႆႉ မီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပၢၼ်ႁၢတ်ႈႁၢႆး ဢၼ်မီးပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပဵၼ်ထိုင်ၽေးႁၢႆႉႁႅင်း လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈတၼ် လႄႈ မဵတ်ႉလိူတ်ႈဢေႇၼႆႉ ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ဝၢႆးလင်သမ်းယႃႇႁႄႈၵင်ႈ COVID-19 AstraZeneca လႄႈ Johnson & Johnson ဢၼ်ပဵၼ်မႃးလႆႈယၢပ်ႇ လႄႈ ဢေႇမၢင် ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်မႃးၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပၢၼ်ႁၢတ်ႈႁၢႆးၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆလၢႆမိူင်းၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄး မၵ်းတမ်းပၼ်ဢႃႇယုၵူၼ်းတေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – TNN World

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း