မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပွတ်းတူၵ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈပႃႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇပႃႇမႆႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပွတ်းတူၵ်း မွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉဢေႇၵၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႃႇလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ႇ ယွၼ်ႉဢၢႆၵႂၼ်းၾႆးမႆႈပႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သုမ်ႇငမ်းလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပွတ်းတူၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဝဵင်းလူင် 5 ဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢူဝ်ႇရီႇၵွၼ်ႇ (Oregon) ၼႆႉ လႆႈသုတ်ႇလူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢၢႆၵႂၼ်းၾႆး လႄႈ ၽွင်တဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသုမ်ႇငမ်း ၸႄႈမိူင်း ၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃး တေႃႇပေႃးထိုင် ဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ တီႇသီႇ (Washington, D.C.) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈပႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းၺႃးမိူၼ်ၼႆသေပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈၵိၼ်လၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပွၵ်းတူၵ်း မွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉဢေႉၵသေ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢူဝ်ႇရီႇၵွၼ်ႇ (Oregon)  ၼၼ်ႉ ၾႆးပႃႇလႆႈမႆႈလၢမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးသေ ပႃႇထိူၼ်ႇဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းမီးမႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ တီႈၸႄႈမိူင်းၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃး၊ ၸႄႈမိူင်းဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းဢၢႆတႃႇႁူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈလၢမ်းၵိၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ ၽွင်တဝ်ႈၵႂၼ်းၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ သုမ်ႇငမ်းမိူင်းၵႂႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း မိူင်းဢၼ်လႆႈသုတ်ႇလူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပွတ်းတူၵ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈပႃႇ

ဝဵင်း 5 ဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢူဝ်ႇရီႇၵွၼ်ႇၼႆႉ လႆႈၺႃးၾႆးမႆႈပႃႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼမ်လိူဝ် တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၸႄႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ ႁႃဢွင်ႈတီႈ လွတ်ႈၽေးယူႇဝႆႉဝႃႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းဢူဝ်ႇရီႇၵွၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ၵႂႃႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်(လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ တီႈၸႄႈမိူင်းဢူဝ်ႇရီႇၵွၼ်ႇၼႆႉ ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႈ (August 2020) ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃႇၼႆႉသေ ဝဵင်းဢွၼ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢူဝ်ႇရီႇၵွၼ်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃး လႄႈ ၸႄႈမိူင်းဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသုမ်းႁိူၼ်းယေး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၾႆးမႆႈလၢမ်းၽဝ်ပႃးလႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃႇၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 34 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇသေ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈပႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပွတ်းတူၵ်း တေႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ယၢပ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း