မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၸႂ်ႉလူတ်ႉၾႆးပဵၼ်တီႈယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ  မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မၢႆ 4 သေ  မိူဝ်ႈဝႃး 14 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2114ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လႄႈ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉလူတ်ႉၾႆး ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင် ၼိဝ်းတေႇလီႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးလၢတ်ႈၼႄ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈတေၸႂ်ႉလူတ်ႉၾႆး ပဵၼ်တီႈယူတ်းယႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သေ ပဵၼ်ၶေႃႈ ဢၼ်လႆႈတႅပ်းတတ်း ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉယူႇ တႃႇၸႂ်ႉလူတ်ႉၾႆး ပဵၼ်တီႈယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူၺ်းၼႃႇ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတၢင်း ၽေးသၽႃႇဝ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇၼႄ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇယူႇမိူၼ်ၵၼ် လႄႈ ၸၢင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း လူတ်ႉၾႆးပဵၼ်တီႈ ယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ၼိဝ်းတေႇလီႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼိဝ်းတေႇလီႇ ဝဵင်းလူင်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉလူတ်ႉၾႆး ပဵၼ်တီႈယူတ်း ယႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမ်င်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လႆႈတီႈၼွၼ်း တႃႇၵူၼ်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 8,000 ၵေႃႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽၢႆႇ တၢင်းၵၢၼ် ယူတ်းယႃလႄႈ ဢၼ်လူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉတဵမ်ထူၼ်ႈလီ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ဝဵင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ၼၼ်ႉ ဝဵင်းလူင် မႁႃႇလႃသျႃႇထလႃႇ လႄႈ ဝဵင်းတမီးၼႃႇတူ ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ လႄႈ ထီႉသွင် သေ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ ပဵၼ်ဝႆႉ ထီႉသၢမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵင်ပၢႆယူႇၵူႈဝၼ်း လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထိုင် 38,958 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉမီးယူႇ 14,945 ၵေႃႉ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် မီးယူႇ 1,271 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁူင်းယႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ 9,698 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ 4,248 ၵေႃႉၼႆႉ လုတ်ႈႁၢမ်း တီႈယူႇဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်းၼႆႉသဵင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးတင်းမိူင်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထိုင် ႁႃႈသႅၼ်ၵေႃႉၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ႁူင်းလိုဝ်ႈသၢဝ်း 44 ဢၼ်လႄႈ ႁူင်းႁေႃးလူင် 77 ဢၼ် တႃႇပဵၼ်တီႈယူႇ လႄႈ တႃႇယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်း 2 မူင်း 39 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးတၢင်းမိူင်း ၵူၼ်းပဵၼ် COVID-19 မီးယူႇ 321,626 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီးယူႇ 162,326 ၵေႃႉ  ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်မီးယူႇ 9,199 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း