မိူင်းဢီႇတလီႇ တၢႆယွၼ်ႉတင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း (400) ပၢႆ ႁူမ်ႈပႃးတင်းမေႃယႃ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် (2,000) ပၢႆ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ် ဢၼ်မေႃယႃ မိူင်းၶႄႇယၢမ်ႈတိတ်းၸပ်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 March 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Al Jazeera ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇ ယူႇလီ ဢမ်ႇၼၼ် (မေႃယႃ) မိူင်းဢီႇတလီႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (2,629) ၵေႃႉ၊ ပေႃးဢဝ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် (Percentage) မၼ်းဝႃႈၸိုင် မေႃယႃ မိူင်းဢီႇတလီႇ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သုင်ထိုင် 8.3% ဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်မီးယူႇ မွၵ်ႈ (40,000) ပၢႆ၊ ၼမ်လိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉမီးမေႃယႃ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မွၵ်ႈ 3.8% လႄႈ မီးမေႃယႃ လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (5) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း (80,000) ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း GIMBE မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢီႇတလီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ၸွမ်း ၸုမ်းၽၢႆႇမေႃယႃ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တွၼ်ႈတႃႇမေႃယႃတေၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ မေႃယႃၵမ်ႈၼမ် ၵူၺ်းလႆႈသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းမဵဝ်းလဵဝ်သေ ယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်းလႄႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမေႃယႃ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်တိူဝ်းသေယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း (24) ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (5,322) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး(427) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇ (41,035) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး (3,405) ၵေႃႉ၊ တၢႆၼမ် လိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းတႄႇၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း (4) လိူၼ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (3,248) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းထႆးၵေႃႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 ၼႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (50) ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈပဵၼ်တင်းမူတ်း မီး (322) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (1) ၵေႃႉ လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း မိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (2) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (182) မိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (246,020) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်း မီး (10,049) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (88,483) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

(ၶေႃႈမုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:40 မူင်း)
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း