မိူင်းဢၼ်လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2022 ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃးပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ Balkans ၶွင်ယူးရူပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ မိူင်းဢၼ်လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ မၢႆ 4 လႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 48.7% ယဝ်ႉ။ မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းလုတ်ႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ မၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် မိူင်းၼႃႇဢူႇရူႇ (Nauru)၊ မၢႆသွင်ပဵၼ် မိူင်းၶီႇရီႇပၢတ်ႉသ် (Kiribati)၊ မၢႆသၢမ်ပဵၼ် တူႇၾႃႇလူႇ (Tuvalu) ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

လၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃးလႄႈ ဢေးသျႃးပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉ  ၵူၼ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၵမ်ႈၼမ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈၸၢႆးၼမ်လိူဝ်ၽူႈယိင်း ယူႇယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈလူတ်းယွမ်းမႃးယူႇ၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉတီႈလႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉ မီးၼမ်မႃးလႄႈ မိူင်းဢၼ်လူတ်းယွမ်းလူင်းႁႅင်းၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ် မိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းယူးရူပ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းတေႃႇပီႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈသေ လႆႈႁပ်ႉဢၢႆၵႂၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ၵၢၼ်လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇၼႂ်းသူပ်း၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ မဵတ်ႉလိူတ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဝၢႆးလႆႈ လႄႈ လွတ်ႇလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ၊ ၶဵဝ်ႈၵွႆငၢႆႈ၊ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဵဝ်ႇယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း