မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵၢင်းလွတ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢၢၼ်းႁႃမၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမူတ်းသဵင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2025 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၵၢင်းလွတ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး 2,000 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇႁႃ မၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် (30) ပီႊပၢႆသေ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃး မၢၵ်ႇမႅင်းတင်းၼမ်လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၸႂ်ႉ မၢၵ်ႇမႅင်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး မီးမၢၵ်ႇမႅင်း 4 လၢၼ်ႉထိုင် 6 လၢၼ်ႉလုၵ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းသေ မိူဝ်ႈပီႊ 1996 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 4,320 လႄႈ ၼႂ်းပီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ မၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးပႃးၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်းတူဝ်သတ်း၊ တၢင်းၶိူင်ႈယိပ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၼူသေ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဝႆႉပႃး ယွၼ်ႉဝႃႈၼူၼႆႉ တူဝ်လဵၵ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၼူမ်ဢၢႆသၢၼ်ၶေးမီးၼၼ်ႉ ၶႅၼ်ႇဝႆးလိူဝ်သေမႃလူးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

လီထူဝ်ႉ (Ly Thuch) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶုတ်းႁႄႈလႄႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ၼႂ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ မၢၵ်ႇမႅင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မွၵ်ႈ 377 လၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းယူႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းယူးရူပ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်းႁုပ်ႈသိမ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢမ်ႇပေႃး ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယဝ်ႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တေၶိုၼ်းဝၢႆႇၼႃႈမႃးၸူး ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း