မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ 400 လၢၼ်ႉ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၽွင်းတၢင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ 400 လၢၼ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 December 2019 ၽွင်းတၢင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ 400 လၢၼ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼီႉပုၼ်ႇၽွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တေၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ 5 လၢၼ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း လွင်ႈတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။

ၼီႉပုၼ်ႇၽွင်ႇတေသျိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းမွၼ်းၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ႁိူၼ်းယေး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း