မိူင်းၶႄႇလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 100 ပၢႆ

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း  COVID-19 ၽႄႈတိူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ ႁူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈသေ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ 120 ၵေႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းၶႄႇလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 100 ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လုၵ်ႉတီႈလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−မိူင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 88 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းယိင်း 32 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 February 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ မႃးၶိုၼ်း ၊ မႃးႁွတ်ႈတီႈလႅၼ်လိၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ မွၵ်ႈ 9 မူင်းသမ်ႉ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃးၼႆႉ တိုၵ်ႉႁႃၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ၸမ်သဵင်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၽွင်မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းၶႅပ်းတိၼ် လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၵႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းၶႄႇ မႅၼ်ႈၺႃးၽွင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႄႇၽႄႈတိူၼ်းသေ ႁူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼမ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ်မႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈ တႃႈၵုင်ႈ ၊ တွင်ႇဢူႇ ၊ ထၢၼ်းတပိၼ်ႇလႄႈ ဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်း မိူင်းၶႄႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီၵူႈၵေႃႉသေယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၵူႈၵေႃႉလႄႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ မိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတီႈမိူင်းၶႄႇ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈတိူၼ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတင်းမိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆၸိုင် ဢဝ်တင်း ဝႂ်ၾၢင်ၵိုၵ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းတီႈယူႇယွႆႈယႅမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇထိုင် ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း ပေႇၵျိင်း (Beijing) လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − 7 Day News
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း