မိူင်းၶႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (6) ၵေႃႉ

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းၶႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေတိူဝ်းၵူၼ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (6) ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတင်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတိင် မိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (4) ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊသေ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ ပွၵ်ႉဢၼ်ၶဝ် (4) ၵေႃႉ ၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼၼ်ႉသေ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း (100) ပၢႆလႆႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶႄႇ ယင်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ပၼ်ၸိူဝ်းၶဝ် (4) ၵေႃႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းတိင် မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ဝဵင်းၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းမိူင်းတိင် (မိူင်းၶႄႇ) ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (2) ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ (1,000) ပၢႆ ဢၼ်ယၢမ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယူႇႁိမ်းၸမ်ၵၼ်တင်း ၵူၼ်း (2) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉသွင်ၵေႃႉၵူၺ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း တင်းၼမ် လႆႈတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈပႃး ၊ ဢၼ်ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇထိုင်တႄႉ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ ယႃႇပေလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႃးလႃး၊ မၢင်တီႈလၵ်ႉၶဝ်ႈလႆႈယူႇသေတႃႉ ယႃႇပေၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃး၊ ပေႃးၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ၵေႃႉၵူၺ်း တေပႃးၵၼ်ၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၸိုဝ်ႈသဵင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ် September 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (2) ၵေႃႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း(1) ဝူင်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း (200,000) ပၢႆဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း