မိူင်းၶႄႇ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၶႅၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃႈၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ် (BP-125) လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၶႅၼ်ႈ ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတင်းမိူင်းတႆး ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း သူင်ႇပၼ်ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။    

လွင်ႈၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇသဵၼ်ႈမၢႆလႄႈ ၽၢႆႇၸတ်း ၵၢၼ်တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၵူဝ်းၵၢင်ႉ လႆႈတၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။ 

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 November 2020 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၸင်ႇၶိုၼ်းသုတ်ႉၶၢႆႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ်ၵႂႃႇ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း လၵ်းသဝ်ႁိၼ် လႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်း ၶႅၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ 10 မီႇတိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵျွၵ်ႉတႄႇၶျၼ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၶႄႇ မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ႁိမ်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ် လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢိၵ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈမၼ်းသေ မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉတႄႉ ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ 10 မီႇတိူဝ်ႇ လၵ်းသဝ်ႁိၼ် လႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်းၶႅၼ်ႈၵၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉ၊ တေဢမ်ႇလႆႈ ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတင်းမိူင်းၶႄႇ တိုၵ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်း ၼၢမ်ယူႇ။

ဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ 26 လၵ်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈမၼ်းသေ မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ၼႂ်းၵႄႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် 66/1 လႄႈ 68 ဢိၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် 73 လႄႈ 73/1 လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – U Ngwe Doe

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း