မိူင်းၼီႇပေႃး တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေးၵႃႇလလူင် COVID-19 ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်သေ ဢိၼ်းတီးယႃး

ယွၼ်ႉမီးလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းပင်းၵေႃးလ်ၼၼ်ႉ လႆႈၽႄႈလၢမ်းထိုင် မိူင်းၼီႇပေႃးလႄႈ လၢႆၽၢႆႇမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉတေၸၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ဢိၼ်းတီးယႃး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထိုင်ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ လွင်ႈတုမ်တိူဝ်ႉမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၼီႇပေႃး ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဢမ်ႇဢေႇမၢင် ဝၢႆးသေမီးၵူၼ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၼီႇပေႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း လႆႈၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 9,127 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ်လိူဝ်သေ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းၼီႇပေႃး တေၸၢင်ႈထူပ်း ၽေးၵႃႇလလူင် COVID-19 ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ် မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပဵၼ်မိူင်းလဵၵ်ႉ ယူႇၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႈဢေႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူႇၼွၼ်းတႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ ၵူၺ်းလိူဝ် မွၵ်ႈ 1,000 ၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

PHOTO: AP

မေႃယႃ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး ယၢင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၶၵ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 200 ၵူၺ်းသေတႃႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ၸမ်ထိုင်မိုၼ်ႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႆႉလူမ်လၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး တင်းမူတ်းမီး 403,794 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,859 ၵေႃႉ ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 306,794 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းပင်းၵေႃးလ် ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ B.1.618 ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း လႄႈ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းလႆႈဝႆးၽႂ်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁပ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်တေလုၵ်ႉတီႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉလႃးလႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းၼီႇပေႃးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းလဵၵ်ႉမိူင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၵႄႈၵၢင် မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ တိပႅတ်ႉ (Tibet) သေ ၵူၼ်းမိူင်းမီးမွၵ်ႈ 30 လၢၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း