မိူင်းၼႄႇတႃႇလၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵၼႄႇတႃႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆႇ မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ တႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ဢၼ်ပိုတ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး International Court of Justice – ICJ ၼၼ်ႉ ယူႇတီ မိူင်းၼႄႇတႃႇလၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵၼႄႇတႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 December 2019 ဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ယူႇၽၢႆႇ မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်း ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၵူၼ်းသေ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ လႆႈပၢႆႈၽေး 700,000 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းပႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း လႄႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ယူႇၽၢႆႇ မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 December ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းတႆး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ၵေႃႇမတီႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး) ၊ ၵေႃႇမတီႇ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လွႆတႆးလႅင်း / လွႆၵေႃႇဝၼ်း / ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း / လွႆလမ် / လွႆသၢမ်သိပ်း ၵုင်းၵျေႃႇ ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး ၊ လိၼ်မွၵ်ႇမႂ်ႇ ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး) ၊ တုမ်းတူၼ်ႈတႆး ၊ ႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးၶၢမ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်းယူးရူပ်ႇ ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢွတ်ႉသ်တြေႃးရီးယႃး ၊ မူႇၸုမ်းတႆးယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမလေးသျႃး ၊ လုမ်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်ႉထႅမ် ၼွၵ်ႈမိူင်း တေဢဝ်လိူင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ လႆႈၺႃးလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈ ၶႃႈႁႅမ် မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၶဝ်ၺႃးမႃးလၢႆသိပ်းပီႊၼၼ်ႉယူႇ ၊ ၽွင်းပီႊ 1996-1998 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းၵၢင် ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 1,400 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300,000 ပၢႆ လႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ပၢႆၵွင်ႈၸမ်ႈသေ တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၊ ၽွင်းပီႊ 1996-2001 ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 625 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵတ်ႉၸၼ်လူလၢႆဢဝ်တၢႆ လႄႈ ၼႂ်းၼၢင်းယိင်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (100%) ၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆ 25% သေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းသင် ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းပၢႆၺႃး တဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆသင်ၼႆထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ AA , TNLA , MNDAA ၵေႃႈ ၵမ်ႉထႅမ် လုမ်းတႅပ်းတြႃး ICJ လွင်ႈတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယူႇ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း ဝ  UWSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႄႉ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လွင်ႈတေၵႂႃႇတေႃႇသူႇတၢင်းၽိတ်း တီႈလုမ်း ICJ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇတေတေႃႇသူႇတၢင်းၽိတ်း တီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ ၼၼ်ႉ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းႁဵၵ်ႉ မိူင်းၼႄႇတႃႇလၢၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 December 2019 ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း