မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ဝႂ်ၸေႈငိုၼ်း ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယေးငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်) လၢတ်ႈဝႃႈ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ဝႂ်ၸေႈငိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်သုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် December ဢၼ်တေမႃးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးသူဝ်းမိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယေးငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႃႈ − ဢၼ်တေလၢႆႈႁႂ်ႈပဵၼ်ႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ဝႂ်ၸေႈၵႃႈၶၼ်သုင် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉသေ ၸႂ်ႉယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၊ ပေႃးတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၵေႃႈ တေလႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၸွမ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ၊ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ် တၢင်းမူတ်းႁ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝႂ်ၸေႈငိုၼ်းဢၼ်တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ဝၢင်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇႁိုဝ် ဝၢင်ႁႃႈႁဵင်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ဝႂ်ငိုၼ်းဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉသေ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းယူႇႁၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိၼ်ႇမွင်ႇၺူဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇငိုၼ်း ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းၼႆၵေႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း တၢင်ႇဢၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တၢင်း လွင်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇငိုၼ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ဝႂ်ၸေႈငိုၼ်း ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းလုတ်ႉတေႃႇ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းယေးငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် ယၢမ်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ဝႂ်ၸေႈငိုၼ်း ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ ဝႂ်ၼိုင်ႈပျႃး ၊ ႁႃႈပျႃး ၊ သိပ်းပျႃး ၊ 25 ပျႃး ၊ 35 ပျႃး ၊ 75 ပျႃး ၊ 100 ပျႃး (ၼိုင်ႈၸွႆႉ) လႄႈ ၶႅပ်းငိုၼ်းယွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − Irrawaddy

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း