မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႃးၼႂ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၽေးသၽႃႇဝၼမ်တီႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉသေ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လႆႈထူပ်းၽွၼ်းယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၺႃး ၽေးသၽႃႇဝၼမ်တီႈသုတ်းမိူင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 01 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တေမီးပၢင်ၵုမ်လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈဝဵင်း Glasgow မိူင်းဢင်းၵိတ်း (UK) ၼႆလႄႈ ၽူႈၼမ်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၽေးသၽႃႇဝ လႄႈ ၽွၼ်းယွၼ်ႈလွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူမ်ႈပႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ Germanwatch ဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ 2000 ထိုင် 2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ မိူင်းပေႃႇထူဝ်ႇရီႇၵူဝ်ႇ (Puerto Rico) သွင်မိူင်းၼႆႉ  လႆႈၺႃးၽွၼ်းယွၼ်ႈၼမ်သုတ်း ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် မိူင်းႁေႇတီႇ (Haiti)၊ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ၊ မိူင်းပႁႃးမႃး၊ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ်၊ မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းမူဝ်ႇသမ်ႇပိတ်ႉၶ် လႄႈ မိူင်းၼီႇပေႃးလ် ႁူမ်ႈ (10) မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ထူပ်းၽွၼ်းယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼမ်သုတ်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း 10 မိူင်းၼႆႉ တႃႇ (6) မိူင်း ႁူပ်ႉၺႃးလူမ်းလႅင်ႉသၢႆႇၵလူၼ်းလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇ မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းပၢင်ႇလၢႆႇ Caribbean ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁူပ်ႉၺႃးၽွၼ်းယွၼ်ႈလူမ်းလႅင်ႉ ႁႃႇရီႇၵဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်း Germanwatch ၶူၼ်ႉၶႂႃႉသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈႁႅင်းမႆႈလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး 1°C ၼႆၸိုင် လူမ်းလႅင်ႉသၢႆႇၵလူၼ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းၸၢင်ႈၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁႅင်းမႆႈလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ် 1.2°C ႁႅင်းမႆႈတိူဝ်းလိူဝ်ထိုင်တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊၼႆ ၸုမ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလုမ်ႈၾႃႉ (WMO) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း