မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸႂ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼိူဝ် Twitter မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 February 2021 ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်မိူင်းထီႉ 21 ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Sputnik-V ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Kirill Dmitriev ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ Russian Direct Investment Funf (RDIF) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Russian News Agency ဝႃႈ − မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Sputnik-V တႃႇၵၢၼ်ယူတ်းယႃ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸၢမ်းသမ်းတူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Sputnik-V ဝႃႈၼႆ၊ ယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီၼမ် လႄႈ ဢၼ်လီယုမ်ႇၸႂ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်း၊ ယူႇတီႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢူၺ်းလီၶဝ်ယူႇတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈတွင်ႈထၢမ် လႅင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမွတ်ႇသၵူဝ်ႇ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၵေႃႉတႅပ်းတတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃဢၼ်ရၢတ်ႉသျႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Sputnik-V ၼႆႉ ရၢတ်ႉသျႃးသူင်ႇပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း