မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် (ၵဝ်ႇ) မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇလွႆးဢၢပ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း မတ်ႉတႃ 418 (ၵ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတၢင်တူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျႃႉဝတီႇ MWD သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01 February 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 417 (ၵ) မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတူဝ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉယဝ်ႉ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီႊလႄႈ ႁႂ်ႈၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် (ၵဝ်ႇ) မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႆႉယူႇ ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးၼမ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ လွင်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆႉပၼ် ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတင်း ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းတိုၵ်ႉတိုဝ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းယူႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်သေ မိူၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး ၼႆယဝ်ႉ။

 ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း  လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈၶႆလႆႈပေႃးၼႆၸိုင် ဝၢႆးၼႆႉမႃး တေပဵၼ်သဵၼ်ႈၼၢမ်တႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 418 (ၵ) မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းတြႃးလႄႈ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းမၢႆမီႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း