မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းလိူဝ်သုတ်း ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ပီႊ 2021 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ တၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၵူၼ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းမူၼ်ႈလိူဝ် ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်းလႄႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးတၢင်းသိူဝ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶူင်းၵၢၼ် လွင်ႈမုၼ်းလႅင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ တႄႇၼႂ်းပီႊ 2012 မႃး၊ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉၵေႃႈ မီးၵႂႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (9) ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇလွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼမ်ႁႅင်းသေ ၽၢႆႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် လႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆး ၸတ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးယူႇ 149 မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်းၼႆႉ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉ 32 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉ 126 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းတူၺ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇပေႃးၼႆၸိုင် ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းလိူဝ်သုတ်း ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ
World Happiness Report 2021

ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉ မိူင်းဢၼ်မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ယူႇတီႈၸၼ်ႉ 24 ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆသမ်ႉ ပဵၼ်မိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး ယူႇတီႈၸၼ်ႉ 139 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢၼ်မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ (1) မိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ Finland (2) တဵၼ်းမၢၵ်ႇ Denmark (3) ၼႄႇထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ Netherland (4)  ၼေႃႇဝူၺ်း Norway (5) သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ Sweden ၸႃႉၵႂႃႇ မိူင်းဢၼ်မီးတီႈၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢၼ်မီးတၢင်းၶီတၢင်းမႆႈၼမ်တႄႉ ပဵၼ်မိူင်း ရႃႇဝၼ်ႇတႃႇ၊ သိမ်ႇပႃႇပူၺ်ႇ၊ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မိူင်းဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢွၼ်တၢင်းယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ ႁူမ်ႈတင်း လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် ၵုမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၼႆ ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၼၼ်ႉ လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးယူႇလီ (တူဝ်+ၸႂ်)၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ သုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ၵၢင်းလွတ်ႈလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ လွင်ႈဢႃႇယုၸူဝ်ႈၵူၼ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း