မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးၼႂ်းသၢႆမၢႆမိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ (5) မိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ယူႇတီႈ ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းသၢႆမၢႆ မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ (5) မိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လုမ်ႈၾႃႉ (World Refugee Day) ၼႆလႄႈ UNHCR လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်လႆႈလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းသေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ (မွၵ်ႈ 65%) ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သၢမ်ပုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈၶွင် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ (5) မိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 18 June 2020 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်း UNHCR ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်း ၵျီႇၼီႇပႃႇ (Geneva) မိူင်းသဝိတ်ႈသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ (Swizerland) သေယဝ်ႉ Filippo Grandi   ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း UNHCR လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢမ်ႇပႆႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢၼ်ႇၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတူဝ်ႈတင်း လုမ်ႈၾႃႉ မီးမွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 25.9 လၢၼ်ႉၼႆႉ လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်း တၢင်ႇမိူင်းဝႆႉလႄႈ လီလႆႈမႆႈၸႂ်ၼႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵူႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် ပေႃးတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း UNHCR လႆႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသမ်ႉ (1) မိူင်းသီးရီးယိူဝ်း (Syria) မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 6.6 လၢၼ်ႉ၊ (2) မိူင်းဝိၼ်ႇၼေႇၸွႆးလႃး (Venezuela) မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (4.4) လၢၼ်ႉ၊ (3) မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ (Afghanistan) မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (3) လၢၼ်ႉ၊ (4) မိူင်းသူႇတၢၼ်ႇၸၢၼ်း (South Sudan) မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 2.2 လၢၼ်ႉ၊ (5) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Myanmar) မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 1.1 လၢၼ်ႉ၊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2010 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်း တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီး (41) လၢၼ်ႉ၊ ၼႂ်းပီႊ 2019 သဵင်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (79.5) လၢၼ်ႉ ၼႆလႄႈ မႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တူၺ်းၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (9) ပီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶိုၼ်ႈမႃး သွင်ပုၼ်ႈၵွၼ်ႇ ၊ ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ၼႂ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်၊ ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင် ႁေႃႈလိုပ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈလွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆလွင်ႈသေယဝ်ႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တိူဝ်းၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈဝၼ်းသေ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း လႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႆႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း