မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ် May သဵင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇလႄႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 May 2020 ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႄႇဝၼ်းထီႉ 30 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သေ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ သိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းပိၵ်ႉဢိုတ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း တေႃႇထိုင် လိူၼ် May သဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်တေတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ႈမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႇပၼီႇ Yangon Aerodrome ပိုၼ်ၽၢဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းပိၵ်ႉဢိုတ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေတႃႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ တေသိုပ်ႇမိၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးယူႇမွၵ်ႈ (16) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်  ၵႂႃႇႁပ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈမီးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း