မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇလႄႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 November 2020 ယၢမ်း 23 : 59 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵုမ်းထိင်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်တေတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ႈမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်  ၵႂႃႇႁပ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈမီးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 2 February 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၼႆႉ မီး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  22,604 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 4,341 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင် 26,945 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈယႃ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸမ်တေမူတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်းၸီႉသင်ႇ  ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 1 November 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 15 November 2020 မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း