မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 မီးၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်းယဝ်ႉ

ၼႂ်းၶၢင်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 11−12 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈလႄႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် (2) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 မီးၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်းယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ11 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး (2) ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈတင်းသွင်ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယူတ်းယႃသေၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ် ယူႇသဝ်းၼႂ်းတိူင်းမၢၼ်းတလေးလႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်းၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 မီးၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်းယဝ်ႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်းၼႆႉယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (550) ဢၼ်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းၵူၼ်းယူတ်းယႃသေၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (76) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (64) ၵေႃႉတႄႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသေ မေႃယႃၶဝ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေယဝ်ႉ သိုပ်ႇတူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (7) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (4) ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၊ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီး (3) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

တေႃႇပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈ (180) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (6) ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (76) ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း