မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,560 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 19 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ တူၺ်းၵူၼ်း 17,954 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,560 ၵေႃႉလႄႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တႃႇ 21 ၵေႃႉ မီးတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ တၢင်ႇလွင်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 869 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,592 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 9 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 20 ၵေႃႉသေ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 935 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 207 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 175 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 131 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 27 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 23 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 23 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 21 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 12 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 7 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 5 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 5 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 28 ပီႊ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉသေ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းဢၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸၢင်ႈတေတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေဢမ်ႇၵႃး၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင် တေထိုင်ပီႊမႂ်ႇၾႃႉမႂ်ႇမႃးယဝ်ႉလႄႈ တေပိၵ်ႉၵၢၼ် လုမ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သေ ၽွင်းၶၢဝ်းပိၵ်ႉၵၢၼ်၊ ပိၵ်ႉလုမ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢႅဝ်ႇလႄႇပေႃးၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်ၸပ်းၽႄႈလၢမ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ယႃႇယူႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ယႃႇပေယူႇမဝ်မၢင်လႃးလႃး၊ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 74,882 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,676 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 55,633 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း