မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မိူင်းဢၼ် R2P ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်

ငဝ်ႈငုၼ်း R2P ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 March 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉသေ မိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီဢဝ်သိုၵ်းၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင် ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် “Responsibility to Protect-R2P” ၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူၼ်ၵၼ်တင်း မိူင်းဢႅပ်ႇၾၵၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းသူႇတၢၼ်ႇၸၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႇတီႇရႃႇ ၵွတ်ႉထ် Nadira Kourt ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ၸုမ်း R2P လုမ်ႈၾႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ − ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈလီ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇလီထွမ်ႇငိၼ်းၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၽွင်ႈသေ ဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပေႉၵိၼ်လူလၢႆဢဝ်တၢႆၶိူဝ်းၵူၼ်း (Crime againt Humanity)၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၽွင်းတၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼင်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းပုတ်းၶၢတ်ႇၵူၺ်း တေႁႄႉၵင်ႈပၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးမူၺ်ႉႁၢႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။

ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉယႃႉၽျၢၵ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ၊ တေႃႈၼင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ၊ မေႃယႃၼမ်ႉၸႂ် လႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈတင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉ ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်း မႃႇသျႄႇလေႃး တႃႇ (6) ၸႄႈဝဵင်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း တတ်းၶၢတ်ႇတင်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉသေ သိုပ်ႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယူႇ ၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ငဝ်ႈငုၼ်း R2P ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်မီးၽေးယႂ်ႇလူင် ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ ၵိုတ်းယင်ႉပၼ်လႆႈ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း R2P တိုၵ်ႉယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း R2P ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသီလႅင် မၵ်းမၼ်ႈမိူင်းဢၼ် ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း