မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း 10 မိူင်း ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ

ယူႇတီႈ ၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း International Trade Union Confederation (ITUC) သေ မၵ်းမၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ 10 မိူင်း ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ႁႅင်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉတႃႇၼႂ်းပီႊ 2021 ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ဢူးၼႄႇလိၼ်းဢွင်ႇ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ် (MICS- TUsF) လၢတ်ႈဝႃႈ သင်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ တေယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၼႆၸိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉတေပဵၼ်မႃး မိူင်းဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ဢမ်ႇမီးၽႂ် တေၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈလီသေ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်မႃးလွင်ႈသင်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ် ႁပ်ႉဢဝ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်မႃးလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းၵၢၼ် လႄႈ လွင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးလူင်းတိုၼ်းမႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢေႇမင်လူင်းဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းတွင်းတၢင်းယေးငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႇၵႂႃႇလႆႈလီသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ၸိူင်ႉထိူင်း လႄႈ ၵိုတ်းယင်ႉပႃးဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်သုမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 သႅၼ် သေ ဢၼ်ပႂ်ႉတႃႇတေ လႆႈၵၢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်းဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ၊  လွင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူဝ်ႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း